THE ANKARA HOTEL

Address : Eti Mah. Celal Bayar Bulvarı. No:78 Maltepe / ANKARA
Phone: +90 (0312) 508 10 10