BİLİMSEL PROGRAM


Bilimsel program PDF'ine buradan ulaşabilirsiniz
08:00-09:00 Sözel Bildiri Sunumları 16 ( OP-186 / OP-197 )
Moderatörler:
Doç. Dr. Ebru Törüner, Doç. Dr. Ülkü Görgülü Polat
Fungal isolation from a calf in Aksaray Meriç Lütfi Lütfi Avsever
İşitme engelli lise öğrencilerinin siber zorbalığa maruz kalma ve nomofobi durumlarının karşılaştırılması Ayşe Gürol
Hastanenin acil servis özelinde risk yönetimi ve iyileştirmeye yönelik standartların oluşturulması Kürşat Yurdakoş
Radyolojik Hizmet Alan Hastaların Radyasyon Güvenliğine Dair Farkındalıklarının Belirlenmesi Zafer Gürbüz
Hastanedeki kadın sağlık çalışanlarının cam tavan algısı Pınar Yalçın Balçık
Servikal disk cerrahisi sırasında meydana gelen omuz patolojilerinin araştırılması Çağatay Özdöl
Gebelerin Prenatal Bağlanma İle Emzirme Öz-yeterlilik Algılarının Değerlendirilmesi Hava Özkan
Babaların Doğum Sonu Güvenlik Hisleri ve Depresyon Durumlarının Değerlendirilmesi Hava Özkan
Gebelikte Yaşanan Distres ile Gebelikteki Yakınmalar ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki Hava Özkan
Hemşirelik öğrencilerinin çocuğa yönelik şiddet duyarlılıklarının belirlenmesi Ayşe Çal
Doğumda Algılanan Destekleyici Bakım ve Memnuniyet Düzeyi Arasındaki İlişki Hava Özkan
Assessment of conflict management strategies of nursing students Ayşe Çal
09:00-10:00 Sözel Bildiri Sunumları 19 ( OP-222 / OP-232 )
Moderatörler:
Doç. Dr. Naime Altay, Dr. Öğr. Üyesi Ayla Demirtaş
Doğum Eyleminde Yaşanan Ağrı, Stres ve Kortizolun Emzirme Başarısına Etkisi Ayşe Gürol
Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Çocuk Sevme Düzeyleri Deniz Yiğit
Hemşirelik bölümü son sınıf öğrencilerinin terapötik oyunu bilme ve kullanma durumları Deniz Yiğit
Toplumun Ev Ziyaretleri Konusundaki Görüşleri: Nitel Çalışma Ayşegül Özcan
Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığına İlişkin Tutumları Ayşegül Özcan
İlköğretim Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı, Fiziksel Aktivite Düzeyleri İle Beden Kitle İndeksi Arasındaki İlişkisi Kübra Pınar Gürkan
Isolation of Mycobacterium spp. from Betta splendens an aquarium fish Meriç Lütfi Lütfi Avsever
Gebelerin Doğum Öncesi Bakım İle İlgili Sağlık Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi Gülsüm Öztürk Emiral
How can we predict hemoglobin decline in patients undergoing elective coronary procedure? Mert İlker Hayıroğlu
Kamu Hastanesinde Çalışan Fizyoterapistler'de Örgütsel Sessizlik Durumu- Nitel Bir Çalışma Betül Akalın
Anayasa Mahkemesinin Aşı Reddini Anayasaya Uygun Bulan Kararının Sağlık Hukuku Açısından İrdelemesi Ahmet Saltık
10:00-11:00 Sözel Bildiri Sunumları 22 ( OP-257 / OP-267 )
Moderatörler:
Dr. Öğr. Üyesi Ayla Demirtaş, Doç. Dr. Gülçin Sağdıçoğlu Celep 
Anayasa Mahkemesinin Aşı Reddini Anayasaya Uygun Bulan Kararının Tıbbi Açıdan İrdelemesi Ahmet Saltik
AKT moleküler yolağındaki fosforilasyon mekanizmalarının pankreatik adacık gelişimi üzerine etkileri F. Duygu Özel Demiralp
ST elevasyonlu ve ST elevasyonsuz akut koroner sendromlu hastaların serum protein profillerinin çıkarılması ve stabil koroner hasta serum protein profilleri ile karşılaştırılması Duygu Özel Demiralp
Kronik Hepatit B virüs enfeksiyonu olan hastalarda HBV DNA, Hbe Ag ve anti HBe arasındaki ilişkinin araştırılması Özlem Genç
Hastanemizde Çocuklarda Bakılan B 12 Vitamin Düzeylerinin Değerlendirilmesi Necla Aydın Peker
Enerji ve Besin Ögesi Alımının Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Üzerine Etkisi Feray Gençer
Genç Yetişkinlerde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Antropometrik Ölçümler ile İlişkisi Mehmet Arif İçer
Genç Kadın Bireylerin Sağlıklı Yeme Tutumları İle Antropometrik Ölçümlerinin İlişkilendirilmesi Feray Gençer
Üniversiteli Gençlerde Öğrenim Gördükleri Bölümlere ve Öğün Düzenlerine Göre ORTO-11 Puan Dağılımları Mehmet Arif İçer
Sınıf III malokluzyona sahip hastanın protetik tedavisi-Vaka sunumu Ece İrem Oğuz
E Vitamini ve Selenyumun Yüksek Dozda Prednizolon Uygulanan Sıçanların Eritrositlerindeki Oksidan - Antioksidan Denge Üzerine Koruyucu Etkisi Betül Çiçek
11:00-12:30 Sözel Bildiri Sunumları 25 ( OP-292 / OP-307 )
Moderatörler:
Doç. Dr. Sevil Güler Demir, Doç. Dr. Arzu Güçlü Gündüz
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki lisansüstü eğitim programlarının incelenmesi Erhan Seçer
İntermittan Ekzotropyalı Çocuklarda Okülo-Motor Egzersizlerin Etkisinin Araştırılması: Pilot Çalışma Gülay Aras Bayram
Görme Engelliler İçin Akıllı Baston Tasarımı Abdulsamet Karhan
Geriatrik Kadın ve Erkek Bireylerde Düşme, Denge, Yürüme ve Yaşam Kalitesinin Karşılaştırılması Gizem Boztaş
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimleri ve Öğrenme Stilleri Nihan Katayıfçı
Kontrol altındaki astım hastalarında fonksiyonel egzersiz kapasitesinin dispne, solunum kas kuvveti ve enduransı ile ilişkisi Furkan Özdemir
Temporomandibular Disfonksiyonda Fizyoterapi Modaliteleri Depresyon Ve Uyku Kalitesi Üzerine Etkili Mi? Nihan Katayıfçı
Üniversite Öğrencilerinin Yaşlılara Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi Ebru Turan Kızıldoğan
Omuz Patolojilerinde Kinesiotape Uygulamasının Eklem Pozisyon Hissi Üzerine Akut Etkilerinin İncelenmesi: Pilot Çalışma Emre Uysal
Düşük medial longitudinal arka sahip bireyler ile sağlıklı kontrollerin pelvik salınımlar ve yürüme parametrelerinin karşılaştırılması Ali Zorlular
Alt Ekstremite Osteoartritli Hastalarda Ağrı Şiddetinin Vücut Algısına ve Benlik Saygısına Etkisi Beyza Nur Solak
Halluks Valguslu Bireylerde Ayak Basınç Dağılımının İncelenmesi Yasemin Salkın
Ön çapraz bağ tamiri geçiren olgularda cerrahi üzerinden geçen süre propriosepsiyon ve fonksiyonel kapasite kazanımında etkili mi? Gamze Çobanoğlu
Ön çapraz bağ tamiri geçiren bireylerin kor kas enduransının değerlendirilmesi Gamze Çobanoğlu
Kas-İskelet Sistemi Sağlık Sorgulaması’nın Türkçe Uyarlaması, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Yasemin Akkubak
Kanser hastalarında cinsel sorunların yönetimi Zehra Gölbaşi
08:00-09:00 Sözel Bildiri Sunumları 17 ( OP-198 / OP-209 )
Moderatörler:
Doç. Dr. Zehra Göçmen Baykara, Doç. Dr. Sevinç Kutlutürkan
Diyarbakır İlinde Göz Alınma Nedenleri Selahattin Balsak
Kronik hastalığı olan çocuk hastalarda evde bakım hizmetinin değerlendirilmesi: 3. Basamak çocuk hastanesi deneyimleri Alkım Öden Akman
18-30 Yaş Arası Yurtta Kalan Kız Öğrencilerin Beslenme Durumlarının Konstipasyona Etkisinin Değerlendirilmesi Merve Özdemir
Gebelik Öncesi, Gebelik ve Laktasyon Süresince Diyet Poliamin Alımının, Dişi Sıçanlarda ve Yavrularında Vücut Ağırlıkları ve Kan Lipid Seviyeleri Üzerine Etkileri Fatma Mert
Premenopoz ve Postmenopoz Dönemdeki Kadınlarda İskemi Modifiye Albümin Düzeylerinin Vitamin D3 ile İlişkisinin Araştırılması Merve İlhan
Sağlık Alanında Kültürel Tevazu (Humility) Kavramının Analizi ve Önemi Mine Bekar
Gebe kadınların sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının belirlenmesi Hatice Yesilkaya
Doğum yapan kadınların postpartum kontrasepsiyonla ilgili görüşlerinin incelenmesi Fatma Karacalar Binici
Hemşirelik öğrencilerin toplumsal cinsiyet rollerine yönelik tutumları ile hemşirelik mesleğine yönelik algıları arasındaki ilişki Zehra Gölbaşi
Corona mortis'e Radyolojik ve Anatomik Bakış Sinem Akkaşoğlu
Pediatrik hastalarda doz kaybına bağlı ilaç hatalarını önlemede yeni bir yol Mehtap Metin Karaaslan
İnfertilite tedavisi alan kadınlarda cinsel işlev bozukluğu yaygınlığı ve cinsel yaşam kalitesinin belirlenmesi Durak Bacanak
09:00-10:00 Sözel Bildiri Sunumları 20 ( OP-233 / OP-244 )
Moderatörler:
Doç. Dr. İlke Keser, Doç. Dr. Deran Oskay
Sigara Kullanımının İzole Koroner Arter Bypass Greft Ameliyatı Geçirmiş Olgularda Entübasyon Süresi Ve Hastanede Kalış Üzerine Etkisi Sümeyye Tunç
Kalabalık ve Çekirdek Ailede Yaşayan Üniversite Öğrencilerinin Yaşlı İstismar ve İhmaline Yönelik Düşünceleri Erhan Seçer
Sigara İçen Diyabetli Geriatrik Bireylerde Ağrı, Üriner İnkontinans ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi Pınar Atak
Multiple Skleroz Tanılı Olgularda Sigara Kullanımının Yorgunluk ve Fiziksel Aktivite Düzeyine Etkisi Selen Subaşı
Farklı Göz Egzersizlerinin Okul Çağı Çocuklarında Hipermetropi Kusurları Üzerine Etkisinin Araştırılması Gülay Aras Bayram
Femur Cisim Kırığına Bağlı İnternal Fiksasyon Cerrahisi Geçiren Genç Yetişkinlerde Fiziksel Aktivite ve Yaşam Kalitesinin İncelenmesi Muhammed Taha Tüfek
Evre 3 prolapsusun konservatif tedavisi: Olgu sunumu Nuriye Özengin
Measuring Stifness of Biceps Brachii Muscle by Using B-Mode Ultrasonography and Flexible Force Sensor: A Case Report Taha Solakoğlu
Unilateral Spastik Serebral Palsili Bir Çocukta Alt Ekstremite Ergometrik Fonksiyonel Elektrik Stimulasyon Eğitiminin Yürüme ve Günlük Yaşam Aktiviteleri Üzerine Etkisi Duygu Türker
Hematopoetik kök hücre nakli adaylarında solunum kas enduransının fonksiyonel egzersiz kapasitesi, solunum kas kuvveti, solunum fonksiyonları, dispne ve yorgunluk ile ilişkisi Selin Bayram
Kemoterapi Alan Lösemili Çocuklarda Fonksiyonel Mobilite ile Günlük Yaşam Aktiviteleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Vesile Yıldız Kabak
Meme kanseri nedeni ile meme koruyucu cerrahi geçirmiş kadınlarla mastektomi cerrahisi geçirmiş kadınlar arasında skapular diskinezinin değerlendirilmesi Mine Şimşek
10:00-11:00 Sözel Bildiri Sunumları 23 ( OP-268 / OP-279 )
Moderatörler:
Doç. Dr. Makbule Gezmen Karadağ, Doç. Dr. Suna Yılmaz
Huzurevinde Kalan Işitme Engelli Yaşlılara Bakım Hizmeti Sunanların İşaret Dili Konusundaki Görüşleri Özge Göbel
Çocuk Evlerinde Kalan Ergenlerin Çocuk İhmal ve İstismarı Hakkındaki Düşüncelerinin Belirlenmesi Nazan Kaytez
18-24 aylık bebeklerin bilişsel gelişimleri ile adaptif davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi Sibel Atli
Okul öncesi öğretmenlerinin diyabet hastalığına yönelik farkındalıklarının değerlendirilmesi Sibel Atli
Spastik Hemiparetik Serebral Palsili Hastalarda Alt Ekstremite Propriosepsiyonun Denge ve Yürüyüş ile İlişkisi Fulya İpek
Sporun Ağrı ve Yaşam Kalitesine Etkisi Ercan Tural
Cinsiyetlere Göre Egzersiz Bariyerlerinin Araştırılması Hidayet Çuha
Futbolcularda Üst Ekstremite Distal Kas Kuvveti ile Fonksiyonellik ve Çeviklik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Meltem Uzun
Myofasiyal Ağrı Sendromlu Bireylerde Konnektif Doku Masajının Etkisi Aslican Çağlar
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğrencilerinin Akademik Başarı ve Fiziksel Aktivite Düzeyleri arasındaki İlişkinin İncelenmesi Meltem Uzun
Amerikan Futbol Oyuncularında Dengenin Belirleyicileri Vücut Farkındalığı, Skapular Diskinezi, Kuvvet ve Endurans Mıdır? Aslican Çağlar
Diz ve kalça osteoartritli bireylerde Animasyonlaştırılmış Aktivite Anketinin uygulanabilirliği Büşra Teker
11:00-12:30 Sözel Bildiri Sunumları 26 ( OP-308 / OP-324 )
Moderatörler:
Doç. Dr. Şengül Yaman Sözbir, Doç. Dr. Bülent Elbasan
Gebelerde Uyku Kalitesinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi Ayşegül Şahin
PENN Omuz Skorunun Türkçe Versiyon, Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması Zeynep Beyza Alkan
Western Ontario Omuz İnstabilite İndeksinin Türkçe Versiyon, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Zeynep Beyza Alkan
İki Farklı Yanık Tipinde Fizyoterapinin Glikoz, İnsülin, Prealbumin ve Prokalsitonin Düzeyleri Üzerine Etkisi: Pilot Çalışma Deniz Kocamaz
Gebelerde Fiziksel Aktivitenin Yaşam Kalitesiyle İlişkisinin İncelenmesi Ayşe Sena Manzak
Kardiyopulmoner rehabilitasyon alanında çalışan fizyoterapistlerin mesleki bilgi düzeyleri, deneyimleri ve görüşlerinin incelenmesi: Pilot çalışma Onur Aydın
Osteoartritli hastalarda bantlamanın kas kuvvet ve fonksiyon üzerine etkisinin araştırılması Onur Salman Körtelli
Ortopedik Problemlerde Etyolojik Patoloji, Yaş ve Cinsiyetin, Ağrı, Hareket Korkusu ve Sürekli Kaygı Düzeyine Olan Etkilerinin İncelenmesi Esra Ateş Numanoğlu
Akut veya Kronik Dönem Ortopedik Problemli Bireylerde Yaş, Cinsiyet, Ağrı, Hareket Korkusu ve Anlık Kaygı Düzeyi Parametreleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Asude Arık
Özel ve devlet hastanesi diyaliz servisinde çalışan hemşire ve teknikerlerde tükenmişlik düzeyi, uyku, yorgunluk ve fiziksel aktivite düzeyinin incelenmesi Deniz Kocamaz
Sedanter Bayanlarda Reformer Pilatesin Fiziksel Performans, Beden İmajı Ve Benlik Saygısı Üzerine Etkisi Eda Kurt
Serebral palsili çocuklarda cinselliğe ebeveyn bakışı Kübra Seyhan
Adolesanda Kas İskelet Sistemi Ağrısı İle Fiziksel Aktivite Düzeyi İle İlişkisinin İncelenmesi Gül Öznur Karabıçak
Yaş Faktörünün erişkin sepsisin gelişimi ve sonuçları üzerine etkisi Yasin Tire
Osteoartriti olan bireylerde ağrı, yeti yitimi ve yaşam doyumu Tülay Kars Fertelli
Son Sınıf Hemşirelik Öğrencilerinde Simülasyona Dayalı CPR Eğitiminin Etkinliği Ayla Demirtaş
Zihinsel engelli çocuğa sahip babalarin çocuğunun geleceğine ilişkin düşüncelerinin ve beklentilerinin incelenmesi Fikriye Sezer
08:00-09:00 Sözel Bildiri Sunumları 18 ( OP-210 / OP-221 )
Moderatörler:
Prof. Dr. İsmihan Artan, Öğr. Gör. Dr. Emine Yassıbaş
Farklı Doymuşluk Derecesine Sahip Yağların Kısa Süreli İştah ve Besin Alımına Etkisinin Araştırılması Hilal Hızlı Güldemir
Omega Yağ Asitlerinin Kan Glukoz ve İnsülin Düzeylerine Kısa Süreli Etkisi Hilal Hızlı Güldemir
Association between sleep efficiency and duration with dietary components in adults Merve Şeyda Karaçil Ermumcu
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğrencilerinin Yeme Farkındalığı ve Yeme Tutum Davranışlarının Belirlenmesi Fatma Hacet
Üniversite öğrencilerinin içecek tercihleri Saadet Özen
Awareness, knowledge, use of folic acid among non-pregnant and pregnant women: A study from Turkey Merve Şeyda Karaçil Ermumcu
Formulalarda Poliamin Düzeylerinin Belirlenmesi Nihal Büyükuslu
Menopoza girmiş kadınların beslenme durumları ile fiziksel aktivite ve beslenme bilgi düzeylerinin belirlenmesi Funda Esin Fakili
Kız Yurdunda Yaşayan Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi Gamze Çalık
Adölesanlarda Uyku Süresi ve Uyku Kalitesi ile Vücut Ağırlığı, Beslenme Alışkanlıkları ve Antropometrik Ölçümler Arasındaki İlişkisinin Değerlendirilmesi Asude Rabia Özkan
Askeri hastaneden sağlık bakanlığı hastanesine devir olan çalışanların örgütsel bağlılığını, iş tatmini ve performansını etkileyen faktörler Nazan Torun
Hemşirelerin uzun süreli yoğun bakımda çalışırken karşılaştıkları ölümlerin yaşamlarına etkileri Nazan Torun
09:00-10:00 Sözel Bildiri Sunumları 21 ( OP-245 / OP-256 )
Moderatörler:
Prof. Dr. Gamze Ekici, Doç. Dr. Yasemin Akdevelioğlu
Önce Hayal Et Sonra Dans Et: “Hedef Odaklı Çizgi Dansı’nın” Geriatriklerde Psikososyal Bulgular Ve Denge Üzerine Etkilerinin İncelenmesi: Ön Çalışma Bahar Kesici
Sağlık Çalışanı Kadınlarda “İşyerinde Sağlığı Geliştirme Programı’nın” Başa Çıkma Becerilerine ile Yaşam Kalitesine Etkisi: Randomize Kontrollü, 1 yıl Takipli Çalışma Gamze Ekici
8-10 Yaş İlkokul Öğrencilerinin Beslenme Durumlarının Akdeniz Diyetine Uyumlarının Değerlendirilmesi Cangül Tuncay
Beyaz ve tam buğday ekmekten gelen günlük poliamin alım miktarının değerlendirilmesi Ayşe Lamia Öztürk
Beslenme Ve Diyet Polikliniğine Başvuran Doğurganlık Çağındaki Kadınlarda Benlik Saygısının Değerlendirilmesi Gülşah Kaner
Farklı Yaş Gruplarında Hacamat Yaptıran Kadınlarda Oksidatif Stres İle İlgili miRNA’ların Araştırılması Berivan Unat
Gebelik Öncesi Sezgisel Yeme Ölçeği’nin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Tuğba Küçükkasap Cömert
Üniversite öğrencilerinde fiziksel aktive düzeyi Saadet Özen
Üniversite öğrencilerinde yeme davranışları ve yeme davranışlarının beden kütle indeksi ile ilişkisi Nagihan Kırcalı
Üniversite Öğrencilerinde Uyku Düzeni ve Kalitesinin Beslenme ile İlişkisinin Belirlenmesi Merve Gizem Özdişli
Türk toplumuna özgü geçerli ve güvenilir spor beslenmesi bilgi anketi Burcu Aslantaş
Sağlıklı Bireylerde Diyet Kalitesi ile Biyokimyasal Parametreler ve Antropometrik Ölçümler Arasındaki İlişki Tuba Nur Yıldız Kopuz
10:00-11:00 Sözel Bildiri Sunumları 24 ( OP-280 / OP-291 )
Moderatörler:
Doç. Dr. Ümran Dal, Doç. Dr. İlke Keser
Sigara kullanan bireylerde fiziksel aktivite düzeyi ve uyku kalitesi arasındaki ilişki Sümeyye Tunç
Glenohumeral İnternal Rotasyon Defisiti Olan Voleybolcularda PNF Germe ve Pasif Germenin Etkisinin Karşılaştırılması Çiğdem Demir
Tip 2 Diyabetli Bireylerde Kişi Merkezli Ergoterapi Yaklaşımıyla Öz Yönetim Becerilerinin Günlük Hayata Adaptasyonu Zeynep Bahadir Ağce
Fibromiyalji tanısı almış bireyde tele-rehabilitasyonla yaşam tarzı düzenleme Zeynep Bahadir Ağce
Uzun süreli, düzenli yoga yapan kadınlarda premenstrual sendromun ağrı ve yaşam kalitesi üzerine etkisinin değerlendirilmesi Gizem Leyla Ertarakçı
Yetişkin kanser hastalarında yaşam kalitesinin değerlendirilmesi Ayşegül Atlı
Hematopoietik Kök Hücre Nakli Öncesi Bireylerin Kas Kuvveti ile Yaşam Kalitesi ve Yorgunluk Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Vesile Yıldız Kabak
KONTILIFE: Üriner İnkontinans için Yaşam Kalitesi Anketi’nin Türkçe geçerlik ve güvenirliği Ceren Orhan
Lumbal Disk Hernili Bireylerde Klinik Pilates Egzersizlerinin Fonksiyonel Durum, Yaşam Kalitesi ve Esneklik Üzerine Etkisi Gülşan Taşpınar
Tek taraflı subakromiyal sıkışma sendromu olan erkek ve kadın hastalarda üst ekstremitedeki işlevsel durum: el kavrama gücü ve ağrı sonuçları ile onun ilişkisi Selvin Balki
Primer Progresif Multipl Skleroz Hastalarında Üst Ekstremite Fonksiyonları ve Solunum Fonksiyonları Arasındaki İlişki Ali Naim Ceren
Thrower's Ten Egzersizlerinin Üst Ekstremite Kas Kuvveti Üzerine Etkisinin İncelenmesi Özge Gökalp
11:00-12:30 Sözel Bildiri Sunumları 27 ( OP-325 / OP-342 )
Moderatörler:
Doç. Dr. Meral Boşnak Güçlü, Öğr. Gör Emine Yassıbaş
Amputasyon Sonrası Gelişen Fantom Algı - Ağrı Üzerinde Sanal Gerçeklik İle Rehabilitasyon Abdulsamet Karhan
Hastanede Yatan Hastalar ve Refakatçilerinde Fizyoterapi Programının Anksiyete ve Depresyon Üzerine Etkisinin İncelenmesi Nazire Nur Yıldız
Koruyucu yaklaşım: Evre I bilateral alt ekstremite lenfödemi olan hastalarda propriosepsiyon duyusu, vücut kompozisyonu ve eklem hareket açıklığı arasındaki ilişkinin incelenmesi Buse Küpeli
The effect of gender on disability in patients with non-spesific chronic low back pain Mine Pekesen Kurtça
Sağlık Bilimleri Fakültelerinde Okuyan Öğrencilerin Problemli Cep Telefonu Kullanım Düzeylerinin Araştırılması Meltem Koç
Sağlık Bilimleri Öğrencilerinin "Mobil Sağlık (M-sağlık)" Kavramı Hakkında Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Meltem Koç
Gövde kaslarında EMG normalizasyonu için maksimum istemli kontraksiyon yerine sub-maksimal kontraksiyon kullanılabilir mi? Zeynep Berfu Ecemiş
İki farklı düz bacak uzanma egzersizinde hamstring kas aktivayon düzeylerinin yüzeyel elektromyografi ile incelenmesi Sonay Gürühan
Lobektomi yapılan akciğer kanserli hastalarda solunum fonksiyonları, dispne, solunum kas kuvveti ve fonksiyonel egzersiz kapasitesi Ece Baytok
Düşük Medial Longitudinal Ark Yüksekliğine Sahip Adölesan Voleybol Oyuncularında Dinamik Bant® Uygulamasının Vertikal Sıçramaya Etkisi Dilek Hande Ercan
Tendon Yaralanması Geçirmiş Hastalarda Yaralanmaya İlişkin Faktörlerin Özür Düzeyine Etkisi Meltem Koç
Ankilozan Spondilit’ li Erkek Hastalarda El Fonksiyonları Etkilenir mi? Meltem Koç
Ameliyat planlanan akciğer kanserli hastalar ve sağlıklılarda maksimal egzersiz kapasitesi, solunum fonksiyonları ve solunum kas kuvvetinin karşılaştırılması Hanım Eda Göktaş
The association of neutrophil to lymphocyte with long-term mortality in congestive heart failure Adnan Kaya
Hafif Kognitif Bozukluk ve Alzheimer hastalarında retina sinir lifi tabakası kalınlığının optik koherens tomografi ile değerlendirilmesi Yücel Karakurt
Gitar Çalan Müzisyenlerde Egzersiz Eğitiminin Üst Ekstremite Fonksiyonlarına Etkisi Meltem Işıntaş Arık
The effect of neuroplastic pain education on quality of life in patients with chronic low back pain who treated via manual therapy: a single blind randomized controlled study Meltem Işıntaş Arık
Miyokard İnfarktüsü Geçiren Geriatrik Bireylerde Ağrı ve Uyku Kalitesi Sevil Ahraz